Ziyaret Saatleri ve Hastane Kuralları
03 Ağustos 2023

ZİYARET SAATLERİ VE ZİYARETÇİ  KURALLARI

 

Ziyaret saatlerimiz
10:00 - 15:00 ile  akşam 17:00 - 19:00 saatleri arasıdır.

 

              ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN  GENEL KURALLAR

 • Belirtilen ziyaret saatlerine riayet edilmeli, bu saatler dışında ziyaret için ısrarcı olunmamalıdır.
 • Ziyaret süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır(tercihen en fazla 10 dk).
 • Hastanemizde hastalarımızın rahatı açısından hasta odasına ikiden fazla sayıda ziyaretçinin girmemesi, gürültü yapılmaması, yüksek sesle konuşulmaması konularında hassas davranılmalıdır.
 • Ziyaretçiler hastaya ait eşyaları kullanmamalı, hasta yataklarına oturmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunmamalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır.
 • Ziyarete gelirken hediye olarak yiyecek ve canlı çiçek getirilmemelidir.
 • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, hastaya herhangi bir gıda verilmemelidir.
 • Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçiler odadan çıkarak hasta mahremiyetine saygı göstermelidir.
 • Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemelidir.
 • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ameliyatı planlanan hastalar ameliyat günü ziyaret edilmemelidir.
 • Odalarda değerli eşyalar (para, cep telefonu vs. ) bırakılmamalıdır.
 • Ziyaretçiler ziyaret saati bittiğinde güvenlik görevlilerinin uyarılarını beklemeksizin hasta odalarını terk etmelidir.

 

            ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BÖLÜMLERİN ZİYARETİ

            YOĞUN BAKIM HASTA ZİYARETLERİ

 • Sağlık bakanlığı sağlık hizmetleri genel müdürlüğünün 2018/8 sayılı genelgesinde belirtildiği gibi belirtilen usul ve esaslara riayet edilmesi ve gerekli şartların sağlanması kaydıyla yoğun bakım servislerinin de hastane ziyaretleri kapsamına dâhil edilmesi uygun ve gerekli görülmüştür. Bu kapsamda, yoğun bakım hasta ziyaretlerinin hastalarının takip ve tedavisini aksatmayacak şekilde hizmetin yoğunluğuna göre hastane yönetimi tarafından belirlenen 12:00-13:00/18:00-19:00 saatleri arasında yapılması planlanmıştır.
 • Ziyaret sırasında, hasta mahremiyetini sağlayacak şekilde bedenin mahrem yerlerini örten önlük, örtü, bone, vb. kullanılması ve ayraç, paravan gibi gerekli fiziki düzenlemeler yapılarak mahremiyet esaslarına azami ölçüde dikkat edilecektir.
 • Ziyaretlerde hasta sağlığının riske edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması esastır. Bu nedenle, ziyaretçiler yoğun bakım servisine, görevli sağlık personelinin refakatinde diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde ve belirli bir düzen içerisinde alınacak ve ziyaret süresi makul ve mümkün olan en kısa süreyle sınırlandırılacaktır. Bu esnada ilgili sağlık personeli tarafından hasta yakınına, hastasının durumu hakkında anlaşılabilir şekilde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
 • Enfeksiyon riskinin önlenmesi için. ziyaretçi olan hasta yakınına tek kullanımlık, steril galoş, bone, önlük vb. imkanlar sağlanarak bunların temiz ve kirli ayrışması uygun şekilde düzenlenecektir.

 

            ÇOCUK HASTALARIN ZİYARETİ

 • Çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilebilmesine, hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile izin verilir.
 • Kardeş ve çocuk ziyaretçiler, en az bir yetişkin refakatinde, hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kliniklerde (klinik süreçleri ve hasta popülasyonuna göre klinik sorumlu hekimi veya enfeksiyon kontrol komitesince uygun görülen klinikler) 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.
 • Çocuk Ziyaretçinin; Son dört hafta içinde döküntülü bir hastalık/temas öyküsü veya bulaşıcı olduğu bilinen bir hastalığı(suçiçeği, İnfluenza vb) olmamalıdır.
 • Viral solunum yolu enfeksiyonu şikayeti (ateş, döküntü, burun akıntısı, öksürük..vs) olmamalıdır.
 • İshal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olmamalıdır.
 • İzolasyondaki hasta ziyaret edilecekse, izolasyonun kategorisine göre ele alınması gereken önlemlere uyulmalıdır.
 • Ziyaret sırasında kardeşlerin veya arkadaşların hastaya dokunma, öpme gibi fiziksel temasına izin verilmemelidir.
 • Ziyaretçi çocukların girişte el hijyeni sağlanmalıdır.
 • Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi veya klinik sorumlusu tarafından, klinikteki acil durumlarda klinik sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.